15 kwietnia 2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 21/2021/G z dnia 14 kwietnia 2021r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 22/2021/G z dnia 14 kwietnia 2021r.

 

PROJEKT GRANTOWY: Nasze Góry Sowie

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” działająca na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Termin składania wniosków od 4 maja 2021r. do 20 maja 2021r. w godzinach pracy Biura LGD

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

 

Zakres tematyczny naboru

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z późn.zm.).

 

Cele z Lokalnej strategii Rozwoju

Cel ogólny 2: Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz rozwoju obszaru „Partnerstwa Sowiogórskiego”

Cel szczegółowy 2.1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i budowanie poczucia lokalnej wspólnoty

Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i/lub organizacji edukacja przyrodnicza  i klimatyczna

Planowany wskaźnik do osiągnięcia w ramach naboru:

 • liczba wydarzeń/imprez – 5 szt.

 • liczba warsztatów – 3 szt.

 

Warunki dodatkowe

Wymagana realizacja 1 wskaźnika w ramach jednego zadania grantowego

Wartość zadania grantowego –kwota minimalna 5 000,00 zł – kwota maksymalna 20 000,00 zł

Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych wskaźników:

 • wydarzenie/impreza  – kwota maksymalna kwota maksymalna jednego wskaźnika - 10 200,00 zł

 • warsztat – kwota maksymalna kwota maksymalna jednego wskaźnika - 15 000,00 zł

4. zadania grantowe są wybierane do wyczerpania liczby wskaźników planowanych do osiągnięciaw ramach naboru

Forma wsparcia – refundacja

Intensywność pomocy – 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

 

Limit środków w ramach naboru – 96 000,00zł

 

Termin realizacji projektu grantowego realizowanego przez LGD do 31 grudnia 2022r.

Realizacja zadania grantowego przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

 

Uprawnieni wnioskodawcy

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty z obszaru objętego LSR LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”, spełniające wymagania, o których mowa w § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz.1570 z późn.zm) z uwzględnieniem warunków dodatkowych ogłoszenia.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Zgodność z zakresem tematycznym - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Złożony wniosek musi być zgodny :

 • z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.z 2015 poz. 1570 z późn. zm.),

 • z kartą oceny wstępnej tj. warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, oceną zgodności z LSR,

 • pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji zapisanych w LSR „Partnerstwa Sowiogórskiego” oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 21:

 • Oparcie operacji na lokalnych wartościach i zasobach (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)

 • Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)

 • Operacja angażuje: 2 i więcej partnerów (4 pkt.) / 1 partnera (2 pkt.) / nie angażuje partnerów  (0 pkt.)

 • Udział w operacji osób z grup defaworyzowanych (tak - 3 pkt., nie - 0 pkt.)

 • Wnioskodawca skorzystał  już z dofinansowania w ramach grantów LGD w okresie programowania PROW 2014-2020 (tak – 3 pkt.; nie – 0 pkt.)

 • Wnioskodawca wykorzystuje lokalne zasoby: Całego obszaru LGD (5 gmin) – (4 pkt.) / obszaru dwóch gmin – (2 pkt.) / obszaru jednej gminy – (0 pkt.)

 • Wnioskodawca zobowiązuje się do rozpropagowania źródła finansowania operacji, w szczególnoścido zamieszczenia logotypu LGD oraz innych zgodnie z księgą wizualizacji we wszystkich materiałach powstających w wyniku realizacji projektu (wydawnictwa, oznakowanie tablicami informacyjnymi, itp.)  (tak - 4 pkt., nie - 0 pkt.)

 • Operacja przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Partnerstwo Sowiogórskie (tak - 5 pkt., nie - 0 pkt.)

 • Operacja realizowana jest przez wnioskodawcę, który korzystał z bezpłatnego doradztwa bezpośredniego na etapie przygotowania wniosku i szkoleń oferowanych przez LGD: wnioskodawca korzystałze szkoleń i doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) (5 pkt. ) / wnioskodawca korzystał z doradztwa na etapie przygotowania wniosku (praca z wnioskiem) lub szkolenia - (3 pkt.) /  wnioskodawca nie korzystał z żadnej ww. formy doradztwa oferowanej przez LGD (0 pkt.)

 • Wnioskodawca spoza sektora publicznego   (tak - 3 pkt. / nie - 0 pkt.)

 • Gotowość dokumentacyjna zadania do realizacji (tak - 4 pkt. , nie - 0 pkt.)

Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników.

 

Tryb składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika (wymagany jest dokument potwierdzający pełnomocnictwo) albo przez osobę upoważnioną (wymagany jest dokument potwierdzający upoważnienie) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura.

Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika oraz w wersji elektronicznej wrazz załącznikami (prosimy o nagranie na nośniku wszystkich załączników, które posiadają Państw w wersji elektronicznej). Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie. Wersje papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. Nośnik powinien być podpisany wg poniższego wzoru: imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy, tytuł operacji, numer naboru.

Należy przygotować trzecią kopię wniosku w wersji papierowej, na której zostanie potwierdzone złożenie wniosku do LGD. Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadawany przez LGD.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura LGD. UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej  § 23 pkt 7 Regulaminu Pracy Rady:

„7. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście o której mowa w pkt. 6, zwanej także listą rankingową, decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura podczas naboru wniosków (wcześniejsza data i godzina wpływu oznacza wyższe miejsce na liście rankingowej)”.

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Partnerstwo Sowiogórskie (ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca), w godzinach pracy biura, po wcześniejszym telefonicznym lub poprzez email  uzgodnieniu terminu.

Wymagane dokumenty

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

 

Formularze dokumentów do pobrania

Wniosek o powierzenie grantu

Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych Wnioskodawcy

Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu

Umowa o powierzenie Grantu

Załącznik nr 2 do umowy o powierzenie grantu

Załącznik nr 3 do umowy o powierzenie grantu

Załącznik nr 4 do umowy o powierzenie grantu

Wniosek o płatność wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania

Zasady rozliczania grantu, monitoringu i kontroli

 

 

 

Wykaz załączników do ogłoszenia

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”

Procedury dla Projektów Grantowych wraz z lokalnymi kryteriami wyboru

Karta weryfikacji wstępnej

Regulamin Pracy Rady

Karta Doradztwa

 

Miejsce udostępniania dokumentów

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, formularze wniosków o przyznanie pomocy i instrukcje wypełniania wniosków oraz zasady udzielanego wsparcia dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” – www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

 

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”,

 • formularz wniosku o powierzenie grantu,

 • formularz wniosku o płatność,

 • formularz umowy o powierzenie grantu,

 • kryteria wyboru operacji

 

WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

 

Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.

 • Wnioski wraz z załącznikami powinny być kompletne, stanowić zwartą całość i być poukładane zgodnie z listą załączników do wniosku (np. wpięte w skoroszyt lub segregator). W celu sprawnego przyjęcia wniosków oraz skrócenia czasu ich przyjmowania prosimy o ponumerowanie stron załączników oraz nie wkładanie żadnych dokumentów do „koszulek foliowych”. Przyjmując wniosek pracownik biura LGDma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

 • LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami weryfikacji i kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.

 • Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD jednokrotnie wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów w terminie 7 dni. W przypadku, gdy wnioskodawca w określonym terminie nie złoży wyjaśnień bądź dokumentów lub złożone wyjaśnienia, dokumenty są niewystarczające, a pewne okoliczności nadal budzą wątpliwości, LGD uzna je za nieudowodnione. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na wnioskodawcy, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.

 

Gmina-Nowa-Ruda
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
SFA Rozdroże
TV Kłodzka
Dom pod Lawendowym Polem
NADLESNICTWO WAŁBRZYCH
https://www.facebook.com/people/Osp-Ludwikowice-K%C5%82odzkie/100007879178220
LOGO FESTIWAL GÓRY LITERATURY
Nadleśnictwo Jugów
Kamayu-Art
PHU Ośrodek Turystyki Weekendowej „Przy Górze”
Sowie Szczyty
"INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ ROZWOJU GMINY NOWA RUDA"

PARTNERZY

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda
Biegaj w Górach Sowich
FB Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
Youtube Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich

ul. Fabryczna 2
57-450 Ludwikowice Kłodzkie

tel. 74 872 20 84