Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.ckgnr.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego.
Data publikacji strony internetowej: 01.2021
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.2023
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 01.01.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona jest obsługiwana przez zdecydowaną większość bezpłatnych aplikacji czytających. Wielkość liter, czcionki i kolory zgodne z ustawą o dostępności.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiadają: Aleksandra Działkowska oraz Laura Głąb
• E-mail: dostepnosc@ckgnr.pl
• Telefon: 74 872 20 84
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie.
Do budynku prowadzi wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich/dziecięcych. Budynek ma dwa piętra. Parter obejmuje Dział Imprez, gabinet Dyrektora, sala wolano-taneczna, salę widowiskową, szatnie i toalety.
Gabinet Dyrektora oraz Dział Organizacyjny Kulturalno – Sportowy znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Brak możliwości udostępnienia pomieszczenia dla wózka (wysokie schody, wąskie drzwi). Dla osób na wózkach na parterze dostępny jest korytarz, sala widowiskowa i sala wolano-taneczna.
Do pozostałej części budynku, w której znajdują się – Biblioteka, Dział Finansów, Kadr i Administracji, toaleta (I piętro) oraz Dział Organizacyjny Kulturalno – Sportowy i sale sekcji (II piętro), prowadzą schody, jednak I piętro jest w pełni dostępne dzięki windzie zewnętrznej znajdującej się z tyłu budynku.  Brak również toalety dla osób na wózkach inwalidzkich.
Aby ułatwić osobie niepełnosprawnej lub czasowo wykluczonej, mającej trudności z samodzielnym wejściem do gabinetu Dyrektora, Działu Organizacyjnego Kulturalno - Sportowego, możliwe jest wcześniejsze nawiązanie kontaktu z pracownikiem, pod numerem 74 872 20 84.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego (PJM) na miejscu i on-line.

Gmina-Nowa-Ruda
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
SFA Rozdroże
TV Kłodzka
Dom pod Lawendowym Polem
NADLESNICTWO WAŁBRZYCH
https://www.facebook.com/people/Osp-Ludwikowice-K%C5%82odzkie/100007879178220
LOGO FESTIWAL GÓRY LITERATURY
Nadleśnictwo Jugów
Kamayu-Art
PHU Ośrodek Turystyki Weekendowej „Przy Górze”
Sowie Szczyty
"INICJATYWA LOKALNA NA RZECZ ROZWOJU GMINY NOWA RUDA"

PARTNERZY

Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda
Biegaj w Górach Sowich
FB Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich
Youtube Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
w Ludwikowicach Kłodzkich

ul. Fabryczna 2
57-450 Ludwikowice Kłodzkie

tel. 74 872 20 84